Zakres działalności

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze powiatu lipnowskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

 1. Starosta Lipnowskii przy pomocy Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie działającego w jego imieniu albo Komendant Powiatowy Policji w Lipnie działający w imieniu własnym w sprawach:
  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
  • dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)), innych obowiązujących przepisów prawa i regulaminu jednostki. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Obszarem działania Komendy Powiatowej Policji w Lipnie jest obszar powiatu lipnowskiego. Na obszarze działania Komendy działają następujące jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji w Lipnie:

 1. Posterunek Policji w Dobrzyniu nad Wisłą
 2. Posterunek Policji w Kikole
 3. Posterunek Policji w Skępem
 4. Posterunek Policji w Tłuchowie

Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Powiatowa Policji w Lipnie”. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego, w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze działania. Zakres działania Komendy Powiatowej Policji w Lipnie określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji w Lipnie przy pomocy zastępcy Komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcą określa Komendant Powiatowy Policji w Lipnie. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach. Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

 

Film zawiera treść "Zakresu działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie" przedstawioną przez lektora w polskim języku migowym

 

Film Zakresu działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie

Pobierz plik Zakresu działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony