Zielona Strefa

Zielona Strefa

Jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,

  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,

  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj się z nami:

 

zielonastrefa-lipno@bg.policja.gov.pl

 

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Każdy może dokonać zgłoszenia również poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aby tego dokonać, wystarczy wejść w link: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html lub przy pomocy wyszukiwarki internetowej wyszukać „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Następnie wybrać i przybliżyć miejsce, które nas interesuje i dodać zgłoszenie dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przeciwko zwierzętom i środowisku w szczególności dla zagrożeń z kategorii:

  • "znęcanie się nad zwierzętami",

  • "kłusownictwo",

  • "zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych",

  • "dzikie wysypisko śmieci",

  • "niszczenie zieleni",

  • "nielegalna wycinka drzew"

  • "poruszanie się po terenach leśnych quadami".

Powrót na górę strony