Apel o bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Apel o bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Data publikacji 18.09.2015

Policja prosi i apeluje - bezpieczeństwo w ruchu drogowym to nasz wspólny, społeczny problem. Liczba młodych, niedoświadczonych posiadaczy prawa jazdy rośnie z każdym dniem, a przechodniami bywamy wszyscy.

Bezpieczeństwo na drodze to społeczny problem. Z każdym rokiem przybywa posiadaczy prawa jazdy i pojazdów, a pieszymi bywamy wszyscy. Policjanci nie ustają w staraniach, aby ograniczyć straty moralne i  materialne, jakie są skutkami wypadków drogowych. Do zdecydowanej większości z nich dochodzi z winy człowieka, stąd każdy z nas swoją postawą, świadomością i odpowiedzialnością ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo własne, swoich bliskich i innych  użytkowników dróg. 

Podstawową zasadą bezpieczeństwa obowiązującą kierujących pojazdami przez cały rok - jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze!

Policjanci nieustannie przestrzegają! -  nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Nadmierna prędkość to zarówno ta wykraczająca poza obowiązujące ograniczenie, jak i zbyt wysoka w stosunku do warunków panujących na drodze oraz indywidualnych cech kierowcy. Im wyższa prędkość, tym dłuższa droga hamowania, która znacznie wydłuża się przy mokrej i śliskiej nawierzchni.

Szczególnie zimą należy uważać, bo jezdnia jest śliska i wtedy o wiele trudniej jest zapanować nad pojazdem. Obowiązkowo należy zachować bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego. Nawet z pozoru czarna droga może być pokryta cienką warstwą lodu i nie pomogą zimowe opony gdy ktoś będzie jechał za szybko. Zmiana opon na „zimówki” to oczywista konieczność, gdyż mają one lepszą przyczepność od wielosezonowych i letnich. Należy zapewnić sobie dobrą widoczność, szyby nie mogą być zamarznięte lub zaparowane. Zadbajmy również o prawidłowe działanie i ustawienie świateł. 

 

Grupą, która jest najbardziej narażona na skutki wypadków drogowych są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego: piesi i rowerzyści.  szczególnego zagrożenia są: dzieci, osoby niepełnosprawne i w starszym wieku. Szczególnie w porze jesienno-zimowej, w czasie złej widoczności, gdy pieszy ma na sobie ubranie w spokojnych, stonowanych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych lub np.: nie używa latarki, kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem.

Przypominamy!     Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, bez względu na wiek, ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych, jeśli porusza się poza terenem zabudowanym po zmroku. Odblaski powinny być umieszczone w taki sposób, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu.

         Piesi poza terenem zabudowanym zobowiązani są korzystać z pobocza po lewej stronie jezdni.

 Przypominamy!  W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi wynosi  0,2 promila. Stężenie od 0,2 do 0,5 promila określa się jako stan po użyciu alkoholu. Natomiast powyżej 0,5 promila jako stan nietrzeźwości.

 

Pamiętajmy, że nie ma żadnej metody, która pozwalałaby określić ilość alkoholu, jaką można wypić, aby nie przekroczyć dozwolonej zawartości w organizmie.

 

Nowe przepisy ruchu drogowego, które obowiązują od 18 maja 2015 r.

Przekroczysz prędkość o więcej niż 50 km/h lub przewieziesz zbyt dużą liczbę pasażerów – stracisz prawo jazdy!

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

Na ten sam okres (3 miesięcy) uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym).

Surowsze kary dla pijanych kierowców

W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

 Przypominamy!  W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi wynosi  0,2 promila. Stężenie od 0,2 do 0,5 promila określa się jako stan po użyciu alkoholu. Natomiast powyżej 0,5 promila jako stan nietrzeźwości. 

Pamiętajmy, że nie ma żadnej metody, która pozwalałaby określić ilość alkoholu, jaką można wypić, aby nie przekroczyć dozwolonej zawartości w organizmie.

Kierowanie bez uprawnień

Od 18 maja kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd, pomimo tego że prawo jazdy zostało im wcześniej odebrane przez starostę popełnią przestępstwo. Będzie za to grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Do tej pory było to wykroczenie. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Blokady alkoholowe w pojazdach

Nowe przepisy przewidują także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. O szczegółach dotyczących tej zmiany poinformował mł. insp. Marek Konkolewski  - Osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała się poddać badaniu na trzeźwość. Taka osoba będzie musiała co rok oddawać swoje urządzenie do kalibracji oraz będzie musiała posiadać zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, w związku z posiadaniem alkolocka – powiedział Marek Konkolewski.

Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

Nowa ustawa wprowadza także zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu

W ustawie wprowadzono także nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, czyli osoba, która go nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

Przewożenia dzieci w fotelikach.

Niektóre wymagania zostały zaostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami? Odpowiedź na to i inne pytania, związane z bezpiecznym przewożeniem najmłodszych, przedstawiamy w artykule.

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 591) wdraża przepisy UE, dotyczące zasad przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych.

W porównaniu do dotychczasowych przepisów zniknęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie kryterium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak więc również dziecko, które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie osiągnęło wymaganego wzrostu, powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. 

Wprowadzonych zostało również kilka odstępstw od ogólnych zasad przewożenia dzieci. Dopuszczono m.in., aby dzieci mieszczące się w przedziale wzrostu 135–150 cm, podczas przewożenia na tylnym siedzeniu były przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, a więc bez fotelika oraz urządzenia przytrzymującego, jeżeli ze względu na masę i wzrost tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia. W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego dla dziecka. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

Kolejny wyjątek od ogólnych zasad przewożenia dzieci samochodem osobowym oraz małym samochodem ciężarowym dopuszcza przewożenie na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w urządzeniach przytrzymujących zainstalowanych na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia. W praktyce ten przepis ma zastosowanie dla przewozu typowym samochodem osobowym, a więc przeznaczonym dla maksymalnie 5 osób łącznie z kierowcą. W samochodach osobowych o liczbie miejsc 6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze względu na odpowiednio duże wymiary (w tym szerokość siedzeń), zainstalowanie urządzenia przytrzymującego dla każdego przewożonego dziecka nie stwarza już żadnych problemów.  

Nowe przepisy zakazują przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące. Aktualny pozostaje zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu, z tą jednak różnicą, że przepis ten dostosowano do postępu technicznego. Nie jest już istotny sam fakt wyposażenia pojazdu w poduszkę powietrzną dla pasażera, co dotychczas wykluczało możliwość przewożenia dziecka w taki sposób, lecz to, czy jest ona aktywna. Ponadto - w odróżnieniu od dotychczasowego brzmienia - przepis ten umożliwia przewożenie dziecka na przednim siedzeniu pojazdu z wykorzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, jak również innego urządzenia przytrzymującego.

Zachowane zostały dotychczasowe wyłączenia dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak taksówka, specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz pojazd Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej).

Zniesiono natomiast wyłączenie dotyczące przewożenie dziecka autobusem. W związku z tym przewożenie dziecka tego rodzaju pojazdem podlega tylko wyłączeniu ogólnemu (brak pasów bezpieczeństwa w autobusie) oraz wyłączeniom szczególnym, uregulowanym w art. 39 ust. 2 pkt 10 – 11 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto istotną zmianą jest nałożenie, obok obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub w innych urządzeniach przytrzymujących, obowiązku dostosowania urządzenia do masy i wzrostu dziecka, zgodności tego urządzenia z właściwymi warunkami technicznymi, jak również jego prawidłowego zamontowania - zgodnie z zaleceniami producenta. Niespełnienie jednego z powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny.

Żródło:

(BPiRD KGP / mb)


 

Powrót na górę strony