Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Data publikacji strony internetowej: 2004-05-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-06-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby były w pełni zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.
  • Brak etykiet pól formularza.
  • Nieczytelne pliki PDF przy użyciu czytników ekranu użytkownicy mogą odczytać korzystając z narzędzia OCR.
  • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest podkom. Małgorzata Małkińska, adres poczty elektronicznej bip-lipno@bg.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 753 82 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Platanowej 1 w Lipnie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się platforma dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie.

Po prawej stronie od wejścia w holu głównym znajduje się RECEPCJA, obsługiwana według potrzeb przez zastępcę dyżurnego lub pomocnika dyżurnego. Osoby nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, bowiem każdorazowo odbierani są z RECEPCJI w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z RECEPCJI do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z umieszczonym elektromagnesem – czytnikiem kart. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie RECEPCJI. Dostęp do pokoju dla interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Budynek nie jest wyposażony w windę służącą do przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia, tuż przy pokoju przyjęć dla interesantów i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem na parkingu od ul. Platanowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się urządzenie terminal Cisco DX80 z zainstalowaną aplikacją połączeń audio-wideo.

Policjanci służby dyżurnej nie posiadają przeszkolenia z języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie podlegają cztery jednostki:

  1. Posterunek Policji w Kikole, ulica Toruńska 23, 87-620 Kikół
  2. Posterunek Policji w Tłuchowie, ulica Spółdzielcza 7, 87-605 Tłuchowo
  3. Posterunek Policji w Skępem, ulica Wymyślińska 2, 87-630 Skępe
  4. Posterunek Policji w Dobrzyniu nad Wisłą, ulica Szkolna 26/4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

POSTERUNEK POLICJI W  KIKOLE

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Lipnie jest Posterunek Policji w Kikole znajdujący się przy ulicy Toruńskiej 23.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, pod numerem telefonu 47 75 382 00, 112 lub 997.

Siedziba posterunku oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną i logotypem Policja. Na ścianie frontowej znajduje się godło państwowe oraz numer porządkowy.

Za budynkiem znajduje się nieutwardzony plac umożliwiający zaparkowanie pojazdów. Nie ma tam wytyczonych miejsc parkingowych. Istnieje również możliwość zaparkowania przed siedzibą posterunku wzdłuż krawędzi jezdni. Brak oznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównego wejścia do posterunku prowadzą schody. Schody nie posiadają podjazdu ułatwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Brak dzwonka przywoławczego. Drzwi otwierane są ręcznie. W holu, za drzwiami wejściowymi, po prawej stronie znajduje się okienko dla interesantów. Przejście do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez policjantów. Wszystkie pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze budynku.

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez policjantów wchodzą wraz z policjantem prowadzącym.

W posterunku znajduje się toaleta, wspólna dla pracowników i interesantów, która nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żaden z funkcjonariuszy Posterunku Policji w Kikole nie posiada przeszkolenia do posługiwania się językiem migowym. Osoby posługujące się językiem migowym mogą uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie.

POSTERUNEK POLICJI W  TŁUCHOWIE

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Lipnie jest Posterunek Policji w Tłuchowie znajdujący się przy ulicy Spółdzielczej 7.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, pod numerem telefonu 47 75 382 00, 112 lub 997.

Siedziba posterunku oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną i logotypem Policja. Na ścianie frontowej znajduje się godło państwowe oraz numer porządkowy.

Przed budynkiem znajduje się nieutwardzony plac umożliwiający zaparkowanie pojazdów. Nie ma tam wytyczonych miejsc parkingowych. Brak oznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównego wejścia do posterunku prowadzą schody. Schody nie posiadają podjazdu ułatwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Brak dzwonka przywoławczego. Drzwi otwierane są ręcznie. Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez policjantów wchodzą wraz z policjantem prowadzącym. Wszystkie pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze budynku.

Na terenie posterunku znajduje się toaleta ogólnodostępna , wspólna dla pracowników i interesantów, nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żaden z funkcjonariuszy Posterunku Policji w Tłuchowie nie posiada przeszkolenia do posługiwania się językiem migowym. Osoby posługujące się językiem migowym mogą uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie.

POSTERUNEK POLICJI W  SKĘPEM

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Lipnie jest Posterunek Policji w Skępem znajdujący się w budynku internatu Zespołu Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego przy ulicy Wymyślińskiej 2.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, pod numerem telefonu 47 75 382 00, 112 lub 997.

Siedziba posterunku oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną i logotypem Policji. Na ścianie frontowej znajduje się godło państwowe.

Za budynkiem znajduje się parking. Brak oznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównego wejścia do posterunku prowadzą schody. Schody nie posiadają podjazdu ułatwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Znajduje się przy nich dzwonek przywoławczy. Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez policjantów wchodzą wraz z policjantem prowadzącym. Wszystkie pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze budynku.

Na terenie posterunku znajduje się toaleta ogólnodostępna , wspólna dla pracowników i interesantów, nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żaden z funkcjonariuszy Posterunku Policji w Skępem nie posiada przeszkolenia do posługiwania się językiem migowym. Osoby posługujące się językiem migowym mogą uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie.

POSTERUNEK POLICJI W  DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Lipnie jest Posterunek Policji w Dobrzyniu nad Wisłą znajdujący się przy ulicy Szkolnej 26/4.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, pod numerem telefonu 47 75 382 00, 112 lub 997.

Siedziba posterunku oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną i logotypem Policja. Na ścianie frontowej znajduje się godło państwowe i numer porządkowy.

Istnieje możliwość zaparkowania przed siedzibą posterunku wzdłuż krawędzi jezdni. Brak oznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównego wejścia do posterunku prowadzą schody. Schody nie posiadają podjazdu ułatwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Brak dzwonka przywoławczego. Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez policjantów wchodzą wraz z policjantem prowadzącym. Wszystkie pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze budynku.

Na terenie posterunku znajduje się toaleta ogólnodostępna , wspólna dla pracowników i interesantów, nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żaden z funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą nie posiada przeszkolenia do posługiwania się językiem migowym. Osoby posługujące się językiem migowym mogą uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie.

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW

Policjanci Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą obsługują dwa razy w tygodniu punk obsługi interesantów w miejscowości Wielgie, przy ulicy Starowiejskiej 8. Punk otwarty jest we wtorki w godzinach 08:00-10:00 oraz czwartki w godzinach 15:00-17:00. Jego siedziba oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną i logotypem Policja. Obiekt nie posiada żadnych dedykowanych miejsc parkingowych. Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przed budynkiem i z tyłu budynku Urzędu Gminy Wielgie, gdzie wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Obiekt znajduje się na parterze, posiada  podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.

Na terenie obiektu znajduje się toaleta ogólnodostępna , wspólna dla policjantów i interesantów, nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-24

 

 
Powrót na górę strony