Jak zapłacić mandat karny

Jak zapłacić mandat karny

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi problemów z opłatą mandatu karnego nałożonego przez Policję, przedstawiamy krótki poradnik jak krok po kroku uregulować należność z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym.

Od 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, Straże Miejskie i Gminne), nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000.

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWIEN

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :

1. w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,

 2. w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US".

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

SWIFT (BIC): NBPL PLPW

IBAN: PL

JAK ZAPŁACIĆ MANDAT PRZEZ INTERNET – KROK PO KROKU?

1. Logujemy się do swojej bankowości internetowej

2. Wybieramy przelew do Urzędu Skarbowego

3. Symbol formularza: MANDATY

4. Miejscowość urzędu skarbowego: Opole

5. Nazwa organu podatkowego: Pierwszy Urząd Skarbowy

6. Wpisujemy kwotę z mandatu

7. Typ identyfikatora: numer PESEL

8. Okres rozliczenia: zostawiamy puste pole

9. Identyfikacja zobowiązania: wskazujemy serię i numer mandatu

10. Zatwierdzamy przelew

 

Uwaga: przed wysłaniem przelewu warto sprawdzić aktualność numeru konta bezpośrednio na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Numer konta jest dodatkowo wskazany na odcinkach A i B wystawionego mandatu karnego.

POUCZENIE

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we

wskazanym terminie i miejscu. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny

z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Mandat karny uiszczany

w gotówce staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi,

który ją nałożył.

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 100 Kodeksu postępowania

w sprawach o wykroczenia).

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona

w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania

w sprawach o wykroczenia). Grzywna nałożona mandatem karnym zaocznym

powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu (art. 98

§ 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku ponosi koszty opłat

manipulacyjnych.

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym

terminie grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym organ, którego funkcjonariusz

nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

 

Powrót na górę strony