Wiadomości

Konkurs literacki „WIERSZ O PRAWACH DZIECKA”

Data publikacji 10.11.2023

Nieetatowy Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Powiatowej Policji w Lipnie wraz z prewencjuszami organizują konkurs literacki na „WIERSZ O PRAWACH DZIECKA”. Zbliża się Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, dlatego w grudniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas III- VI z terenu powiatu lipnowskiego.

Nieetatowy Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Powiatowej Policji w Lipnie wraz z prewencjuszami, ogłaszają konkurs literacki dla uczniów klas III - VI szkół podstawowych z powiatu lipnowskiego.

Głównymi celami konkursu są popularyzowanie wśród dzieci zasad zawartych w Deklaracji Praw Dziecka, promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa i praworządności wśród dzieci oraz kształtowanie wśród nich kreatywności, uzdolnień literackich i rozwijanie ich wrażliwości artystycznej.

Prawa człowieka mają swoje święto 10 grudnia, bo wtedy obchodzimy rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Oddzielnym dokumentem, który skupia się na prawach dzieci jest Deklaracja Praw Dziecka. Także najważniejszy dokument, na którym opiera się tworzenie polskiego prawa - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej– w artykule 72 ma zapis chroniący najmłodszych członków naszego społeczeństwa.

Zachęcamy uczestników, do przedyskutowania tematyki konkursu z opiekunami, którzy na pewno pomogą wybrać oryginalny wątek dzieła. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę, napisaną czcionką Calibri w rozmiarze 14, z dostępami 6 pkt i interlinią 1,5, nie dłuższą niż 1 strona A4.

Pracę należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie na ul. Platanową 1 (87-600 Lipno), z oznaczeniem: pokój numer 108 i dopiskiem „WIERSZ O PRAWACH DZIECKA”. Kopertę można wysłać lub przynieść osobiście. Pod uwagę będą brane tylko prace, które zostaną dostarczone do komendy do dnia 5 grudnia 2023 roku. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

Ważne informacje: Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez Organizatorów, jako materiał profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.

Pliki do pobrania

  • 30.87 KB
    regulamin konkursu
  • 29.28 KB
    zgoda przedstawiciela ustawowego
  • 15.88 KB
    metryczka
Powrót na górę strony